Hanke | Project

Miten kaunokirjallisuus vaikuttaa lukijoiden ajatuksiin ja tunteisiin ilmastonmuutoksesta? Mikä on kirjallisuuden ja lukemisen rooli ympäristökriisien aikana?

Kaunokirjallisuuden lukemisen ajatellaan kehittävän lukijoiden kykyä samaistua muihin ihmisiin ja ympäristöönsä. Sen ajatellaan kehittävän tunne-elämäämme ja edistävän kykyä omaksua uusia asioita. Näihin oletettuihin vaikutuksiin nojaa myös viime aikoina suosioon noussut ilmastokirjallisuus, joka pyrkii herättämään empatiaa ei-inhimillistä luontoa kohtaan ja tekemään ymmärrettäväksi laajamittaisia muutoksia ympäristössämme.

Mikä on kirjallisuuden ja lukemisen rooli ympäristökriisien aikana?

Hankkeessa selvitetään, miten nykykirjallisuus käsittelee globaaleja ympäristöongelmia, miten nuoret lukevat ilmastonmuutosta käsitteleviä fiktioita ja miten kirjallisuutta voidaan käyttää osana ilmastokasvatusta. Samalla hankkeessa testataan ja kehitetään koululaisten parissa tehdyn lukijatutkimuksen menetelmiä. Hanke tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää kouluopetuksessa. Mukana on kouluja eri puolilta Suomea.

Kolmivuotisen hankkeen rahoittaa Koneen Säätiö

EN How does fiction affect readers’ thoughts and emotions about climate change, and what is the role of literature and reading during environmental crises?

Reading fiction is considered to develop readers’ ability to identify with other people as well as their environment. Fiction is also thought to develop our emotional lives and improve our abilities to adopt new things. Environmental literature relies on these presumptions as well. The literary style, which has recently gained popularity, strives to inspire empathy towards non-human nature and to explain extensive changes in our environment. 

What is the role of literature and reading during environmental crises?

The project investigates how modern literature deals with global environmental issues, how young people read fiction about climate change and how literature can be used as a part of environmental education. The project simultaneously tests and develops the methods of a reading research that was conducted on school pupils. The project produces knowledge that can be used in teaching at schools and includes schools from different parts of Finland.

The three-year project is funded by the Kone Foundation.