Tutkijat | Researchers

Toni Lahtinen

Kuva: Lotta Nevanperä

Toni Lahtinen (dos. Helsingin yliopisto) toimii tutkimushankkeen johtajana. Lahtinen on tutkinut luontokuvauksia suomalaisessa kirjallisuudessa. Hän on toimittanut ensimmäiset suomenkieliset ekokriittiset antologiat ja valmistelee parhaillaan monografiaa kirjallisuudesta antroposeenin aikana. Lahtinen on myös ENSCAN-tutkimusverkoston (The Ecocritical Network for Scandinavian Studies) koordinaattori ja perustajajäsen.

EN Toni Lahtinen (associate professor, University of Helsinki) leads the project. Lahtinen has conducted research on the descriptions of nature in Finnish literature. He has edited the first eco-critical anthologies in Finnish and is currently working on a monograph on literature during the Anthropocene. Lahtinen is also the coordinator and a founding member of the ENSCAN (The Ecocritical Network for Scandinavian Studies) research network.

toni.j.lahtinen@helsinki.fi

Anna Helle

Anna Helle (dos. Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto) on keskittynyt emootioihin ja affekteihin suomalaisessa nykykirjallisuudessa ja sen lukemisessa. Helle on yhteistoimittanut ensimmäisen suomenkielisen yleisesityksen kirjallisuuden ja tunteiden tutkimuksesta. Hänen kirjansa Todellisuus pahoinpiteli runon (2019) käsittelee suomalaista nykyrunoutta yhteiskunnallisuuden ja tunteiden näkökulmasta.

EN Anna Helle (associate professor, University of Helsinki, and University of Jyväskylä) focuses on the emotions and affects in Finnish modern literature and its reading. She has coedited the first Finnish-language overview on the research of literature and emotions. Her book, Todellisuus pahoinpiteli runon (2019), concentrates on modern Finnish poetry from a socially aware and emotional perspective.

anna.helle@utu.fi

Aino-Kaisa Koistinen

Kuva: Hanna Poropudas

Aino-Kaisa Koistinen (dos. Turun yliopisto) on keskittynyt kulttuurintutkimukseen, media- ja populaarikulttuuriin, emootioihin ja affekteihin, posthumanismiin sekä sukupuolentutkimukseen. Hän on opiskellut luovaa kirjoittamista Viita-akatemiassa ja toiminut kirjoittamisen opettajana. Koistinen on myös yksi Jyväskylän yliopiston palkitun Planetaarinen hyvinvointi -opintokokonaisuuden tekijöistä. Lisäksi hän on kansainvälisen Monster Networkin perustajajäsen.

EN Aino-Kaisa Koistinen (associate professor, University of Turku) focuses on cultural studies, media and popular culture, emotions and affects, post-humanism as well as gender studies. She has studied creative writing in Viita Academy and worked as a writing teacher. Koistinen is also one of the creators of the award-winning Planetary well-being studies of the University of Jyväskylä and a founding member of the international Monster Network.

aino-kaisa.koistinen@jyu.fi

Olli Löytty

Kuva: Uzi Varon

Olli Löytty (dos. Turun yliopisto) on tutkinut suomalaisuutta, kulttuurien kohtaamista, kirjallisuuden monikielisyyttä ja sarjakuvaa. Luottamustoimissaan Ylioppilastutkintolautakunnassa Löytty on perehtynyt monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityiskysymyksiin. Hän on DINOn (Diversity in Nordic Literature) johtoryhmän jäsen.

EN Olli Löytty (associate professor, University of Turku) has researched the aspect of being Finnish, cultural encounters, the multilingualism of literature, and comics. In his position of trust in the Matriculation Examination Board, Löytty has familiarised themselves versatilely with the unique issues of first language and literature teaching. He is a member of the steering committee of DINO (Diversity in Nordic Literature).

olli.loytty@helsinki.fi

Panu Pihkala

Kuva: Uzi Varon

Panu Pihkala (dos. Helsingin yliopisto) on palkittu suomalainen asiantuntija ympäristöahdistukseen liittyvässä tutkimuksessa. Pihkala on käsitellyt myös kirjallisuuden ja taiteiden mahdollisuuksia ympäristötunteiden kohtaamisessa. Hänen teoksensa Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) herätti laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja tuoreempi teos Mieli maassa? Ympäristötunteet (2019) jatkoi erilaisten tunnesävyjen kartoittamista.

EN Pihkala, Panu (associate professor, University of Helsinki) is an award-winning Finnish expert on eco-anxiety research. Pihkala has also investigated the possibilities of arts and literature in facing emotions stemming from the environment. His book, Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (2017) aroused extensive societal discussion and their more recent book, Mieli maassa? Ympäristötunteet (2019), continued to investigate different emotional nuances.

panu.pihkala@helsinki.fi

Veli-Matti Värri

Veli-Matti Värri (prof. Tampereen yliopisto) on tutkimustoiminnassaan keskittynyt pääosin kasvatuksen filosofian ja etiikan peruskysymyksiin, sittemmin ekofilosofiaan ja ympäristökasvatukseen. Värrin teoksesta Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään otettiin viides painos vuonna 2004. Kaksi vuotta sitten Vastapaino julkaisi Värrin teoksen Kasvatus ekokriisin aikakaudella.

EN Veli-Matti Värri (professor, Tampere University) has focused his research mainly on the essential questions of ethics and the philosophy of education, and more recently on eco-philosophy and environmental education. A fifth edition of Värri’s book, Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään, was commissioned in 2004. Two years ago, Vastapaino published Värri’s book, Kasvatus ekokriisin aikakaudella.

veli-matti.varri@tuni.fi